СТРУКТУРА ГІЛЬДІЇ

Українська гільдія режисерів (Гільдія) — самоврядна демократична громадська організація.

Члени Гільдії, кожен із яких має один голос, є основою вищого керівного органу Гільдії — Загальних зборів. Збори скликаються не рідше одного разу на рік, проводяться за фізичної присутності членів Гільдії і мають повноваження приймати рішення із будь-якого питання діяльності Гільдії. Не менш як одна десята частина дійсних членів Гільдії має право ініціювати скликання позачергових Загальних зборів.

Іншими керівними організаціями Гільдії є Голова, Рада і Наглядова рада Гільдії.

Гільдію очолює Голова, обраний Загальними зборами на два роки. Допускається неодноразове повторне обрання однієї особи Головою Гільдії, проте не більше як на три строки поспіль. Голова, чиї повноваження припинені достроково, зобов’язаний передати справи наступному Голові чи уповноваженому для цього члену Гільдії. Не пізніше 1 лютого Голова оприлюднює для членів Гільдії щорічний звіт про результати діяльності Гільдії за минулий рік, що підлягає обговоренню та схваленню на Зборах.

Голова забезпечує поточну діяльність Гільдії та координує діяльність Ради Гільдії. Повноваження Голови, серед іншого, охоплюють такі питання, як: представництво без довіреності Гільдії в державних і недержавних структурах; скликання, підготовка і проведення засідань Загальних зборів і Ради та головування на них; підписання документів від імені Гільдії; прийняття на роботу до Гільдії працівників за трудовим договором; затвердження структури та штатного розпису Гільдії; організація роботи з підготовки та подання фінансової звітності та діловодство; координація роботи Ради Гільдії; організація особистого прийому та розгляду звернень громадян; делегування частини своїх обов’язків будь-якому члену Гільдії за умови оформлення письмового доручення; виконання інших функцій, що делеговані Загальними зборами.

Рада є виконавчим органом Гільдії, підзвітним Зборам. Вона обирається Зборами на два роки з числа дійсних членів Гільдії в кількісному складі, визначеному Зборами. Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на чотири місяці. Рада має право приймати рішення шляхом використання засобів зв’язку (дистанційно). Голова Гільдії входить до Ради за посадою. Допускається неодноразове повторне обирання однієї і тієї є особи до складу Ради Гільдії. Рада звітує про результати своєї діяльності перед Зборами один раз на рік. Рада може обрати заступника голови Ради, що виконує обов’язки заступника Голови Гільдії.

Повноваження Ради, серед іншого, охоплюють такі питання, як: затвердження щорічних планів і програм, щорічних бюджетів, звітів; організація діяльності Гільдії відповідно до затвердженої програми; реалізація права власності Гільдії в порядку, передбаченому законом та Статутом; прийняття, виключення і облік членів Гільдії; розробка проектів програм та рішень Гільдії; проведення опитувань членів Гільдії з метою виявлення думки; затвердження графіку заходів Гільдії; делегування окремих повноважень особам, які працюють в Гільдії за трудовим договором або цивільно-правовою угодою; забезпечення та контроль виконання рішень Загальних зборів; визначення розміру і порядку сплати членських внесків, а також інших платежів тощо.

Наглядова рада утворюється за рішенням Загальних зборів для контролю за фінансово-господарською діяльністю та дотриманням норм Статуту. Така рада утворюється з трьох осіб на чотири роки у складі Голови та двох членів Наглядової ради. Допускається неодноразове повторне обрання однієї особи до її складу. Голова Наглядової Ради раз в два роки звітує перед Зборами. Періодичність засідань — за необхідності, але не рідше одного разу на рік. Рішення приймаються більшістю членів, які взяли участь у голосуванні. Наглядова рада може прийняти вмотивоване рішення про тимчасове відсторонення члена Ради від виконання обов’язків до прийняття рішення за цим питанням на Зборах.

У разі потреби Гільдія може наймати до штату працівників чи залучати послуги на цивільно-правових засадах, зокрема на посаду Виконавчого директора. На штатних працівників Гільдії поширюється дія чинного законодавства України про працю, соціальне забезпечення та страхування.

Рішенням Зборів від 8 лютого 2020 року до керівних органів Гільдії на статутні строки обрано таких осіб:

Голова Гільдії — Жанна Максименко-Довгич;

Рада Гільдії в складі: Юлія Гонтарук, Марина Степанська, Аліса Коваленко, Поліна Кельм, Анна Корж, Яніна Кучер; Жанна Максименко-Довгич (за посадою);

Наглядова рада Гільдії в складі: В’ячеслав Бігун (голова), Олесь Санін, Іван Сауткін.

ЧЛЕНСТВО В ГІЛЬДІЇ

Українська гільдія режисерів (Гільдія) — добровільна громадська організація за з відкритим членством, яка об’єднує кінорежисерів і прагне стати професійною і творчою спілкою режисерської професії в Україні та міжнародному рівні.

Членами Гільдії можуть стати громадяни України, а також іноземці чи особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, і відповідають статутним критеріям вступу.

Гільдія має два види членства — дійсне та асоційоване, що мають рівні права та привілеї, але носії останнього не беруть участі в прийнятті рішень в органах Гільдії та не можуть бути обраними до її керівних органів.

Дійсним членом Гільдії може стати особа, яка за фахом є режисером аудіовізуальних творів і має в доробку фільм, що демонструвався в кінотеатральному прокаті, на телебаченні, VOD-платформах (іті), або був учасником конкурсної програми кінофестивалю з фестивальною історією не менше п’яти років.

Асоційованим членом Гільдії може стати особа, яка або є режисером за освітою, але не має фільму, що відповідає критеріям дійсного членства, або студентом за фахом з режисури. Асоційований член може стати дійсним членом за рішенням Гільдії в разі відповідності критеріям дійсного членства.

Згідно зі Статутом, відсутність диплому режисера не є перешкодою для членства.

Якщо ви бажаєте стати членом Гільдії, ознайомтеся із Статутом, заповніть і надішліть на вказану адресу заяву за зразком з онлайн-анкетою, підкріплені трьома письмовими рекомендаціями довільної форми від дійсних членів Гільдії. Ви зобов’язані самостійно підтвердити відповідність вимогам одного з видів членства.

Рішення про прийняття до Гільдії приймають більшістю голосів Загальні збори або Рада Гільдії, а відмова в прийнятті повинна бути вмотивованою.

Членство в Гільдії припиняється шляхом подання заяви до Ради Гільдії. Член Гільдії може бути виключений із Гільдії рішенням Ради зa таких підстав: порушення Статуту, дії або бездіяльність, несумісні з метою Гільдії, неучасть у діяльності Гільдії впродовж 12 місяців, несплата членських внесків, тощо.

Члени Гільдії зобов’язані вчасно сплачувати членські внески.

Гільдія веде Реєстр членів Гільдії. Члени Гільдії можуть отримувати посвідчення про членство встановленого зразка.

На сайті Гільдії міститься інформація про її членів, сформована на основі відомостей, поданих в анкеті-додатку до заяви про членство або підготовленої Гільдією.