СТАТУТ ГІЛЬДІЇ

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Установчими зборами засновників

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

“УКРАЇНСЬКА ГІЛЬДІЯ РЕЖИСЕРІВ”

Протокол № 1 від 08 лютого 2020 року

С Т А Т У Т

Громадської організації

«Українська гільдія режисерів»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “УКРАЇНСЬКА ГІЛЬДІЯ РЕЖИСЕРІВ” (в подальшому – “Гільдія”) є добровільним, незалежним, неприбутковим громадським об’єднанням за організаційно-правовою формою утвореним як громадська організація.

1.2. Гільдія утворена, зареєстрована та діє відповідно до Конституції України, Закону України “Про громадські об’єднання”, чинного законодавства, цього Статуту.

1.3. Діяльність Гільдії будується на засадах добровільності, самоврядності, відсутності майнового інтересу, політичної нейтральності, прозорості, відкритості та публічності.

1.4. Гільдія має право від свого імені укладати будь-які угоди, не заборонені чинним законодавством України, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести зобов’язання, бути позивачем і відповідачем в суді або іншої інституції з вирішення спорів.

1.5. Держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Гільдії чи її членів, а Гільдія та її члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями держави.

1.6. Гільдія може підтримувати прямі стосунки та партнерські контакти з українськими та іноземними фізичними та юридичними особами.

1.7. Гільдія набуває прав і обов’язків юридичної особи відповідно до чинного законодавства України з моменту державної реєстрації.

1.8. Гільдія є юридичною особою відповідно до чинного законодавства України, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки, в т.ч. і валютний, в банківських установах.

1.9. Гільдія є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

1.10. Гільдія може мати круглу печатку та штампи встановленого зразку зі своїм найменуванням та символікою, а також бланки, емблему та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Головою Гільдії (в подальшому – “Голова Гільдії”).

1.11. Найменування українською мовою:

повне: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “УКРАЇНСЬКА ГІЛЬДІЯ РЕЖИСЕРІВ”;

скорочене: ГО “УГР”.

1.12. Власна назва англійською мовою: “DIRECTORS GUILD OF UKRAINE”.

2. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Метою створення та діяльності Гільдії є захист прав і професійних інтересів українських режисерів, їхнє просування на національному та міжнародному рівнях.

3. ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основними завданнями Гільдії є:

3.1.1. представляти і захищати права та законні інтереси своїх членів у органах державної влади і самоврядування, громадських організаціях, у відносинах із продюсерами (виробниками) фільмів, іншими суб’єктами кінематографічної діяльності, сприяти захисту та охороні авторських прав членів Гільдії на їхні аудіовізуальні твори;

3.1.2. брати участь у підготовці й представленні галузевих стандартів, розробці нормативно-правових актів будь-якої юридичної сили, захисту прав і законних інтересів режисерів загалом і учасників Гільдії зокрема в органах державної влади, самоврядування, громадських організаціях і творчих спілках будь-якого рівня;

3.1.3. сприяти створенню аудіовізуальних творів (зокрема, фільмів) українських режисерів та їх популяризації в Україні та світі;

3.1.4. сприяти учасникам Гільдії в юридичному захисті та правовому супроводі їхньої кінематографічної діяльності;

3.1.5. започатковувати професійні фестивалі, спеціальні відзнаки та премії з метою висвітлення та відзначення вагомих досягнень українських режисерів та інших суб’єктів кінематографічної діяльності;

3.1.6. організовувати та проводити освітні та інші професійні заходи (майстер-класи, лабораторії, творчі зустрічі, конференції тощо) для підвищення професійної кваліфікації учасників Гільдії, створення умов для співпраці та обміну досвідом;

3.1.7. залучати та акумулювати кошти, зокрема, внески, пожертви фізичних та юридичних осіб України, інших держав, для виконання статутних завдань;

3.1.8. здійснювати іншу діяльність, що відповідає статутним завданням Гільдії і не суперечить чинному законодавству України.

3.2. Напрямками діяльності Гільдії є:

3.2.1. представлення та захист прав і законних інтересів Гільдії та учасників Гільдії у державних, громадських органах, у відносинах із суб’єктами кіновиробництва;

3.2.2. сприяння встановленню цивілізованих, ринкових стандартів праці, тарифів і винагороди для режисерів у відносинах із суб’єктами кіновиробництва, зокрема продюсерами (виробниками);

3.2.3. розробка і впровадження документів, що стосуються авторського права режисера як автора твору;

3.2.4. співпраця з державними органами та громадськими об’єднаннями;

3.2.5. одержання від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформації, необхідної для реалізації своїх цілей та завдань;

3.2.6. внесення пропозицій до органів державної влади, управління та органів місцевого самоврядування з питань кіновиробництва, українського кіно;

3.2.7. співпраця з громадськими організаціями, навчальними, науковими, культурними установами та закладами культури та іншими структурами для проведення спільних заходів.

3.3. Для здійснення статутних завдань у порядку, встановленому законодавством, Гільдія має право:

3.3.1. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права для здійснення мети Гільдії;

3.3.2. бути правовласником – власником об’єктів, пов’язаних з правом інтелектуальної власності, користуватися немайновими та майновими правами інтелектуальної власності, що не суперечить чинному законодавству України;

3.3.3. використовувати теле-, кіно-, радіо-, відео- та інші інформаційні мережі для популяризації діяльності Гільдії та українських режисерів із коштів Гільдії та внесків фізичних і юридичних осіб;

3.3.4. сприяти виданню DVD-дисків, альманахів, каталогів, книг, брошур, буклетів та інших подібних видань, які популяризують діяльність Гільдії;

3.3.5. засновувати власні засоби масової інформації, створювати та розповсюджувати інформаційні матеріали для здійснення своїх статутних цілей;

3.3.6. популяризувати своє найменування, емблему, символіку та надавати дозвіл на їх використання;

3.3.7. користуватись послугами спеціалістів і фахівців для вирішення статутних завдань;

3.3.8. співпрацювати з закордонними організаціями, установами та з іншими організаціями, статутні цілі яких не суперечать меті Гільдії, укладати необхідні угоди, брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України та чинному законодавству;

3.3.9. поширювати свої погляди у будь-який спосіб, не заборонений законодавством України;

3.3.10. окрім перелічених, організація має інші права згідно із законодавством України.

3.4. Гільдія є вільною у виборі конкретних напрямків та видів своєї діяльності для досягнення її мети, які не суперечать законодавству України.

4. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Для здійснення своєї мети (цілей) Гільдія має право:

4.1.1. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

4.1.2. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

4.1.3. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

4.1.4. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні
проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя; проводити мирні зібрання;

4.1.5. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства; може мати у власності будівлі, споруди, інше нерухоме майно, обладнання, транспорт, майно культурно-виробничого, спортивного та рекреаційного призначення, грошові засоби, майно, необхідне для матеріального забезпечення її діяльності;

4.1.6. укладати відповідні цивільно- та господарсько- правові угоди (в тому числі купівлі-продажу), необхідні для досягнення цілей Гільдії, з фізичними та юридичними особами;

4.1.7. набувати з метою користування або ремонту та технічного переоснащення об’єктів для застосування їх у відповідності до інших напрямків діяльності Гільдії;

4.1.8. здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо та/або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Гільдії та сприяє її досягненню;

4.1.9. засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби
масової інформації;

4.1.10. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

4.1.11. вступати в інші громадські об’єднання, недержавні організації, асоціації,
Гільдії, об’єднання тощо, підтримувати міжнародні зв’язки, укладати будь-які угоди (договори), приймати участь в проведенні заходів, що не суперечать нормам міжнародного права та зобов’язанням; створювати установи і організації; створювати відокремлені підрозділи;

4.1.12. залучати добровільні внески вітчизняних та іноземних громадян, підприємств, установ та організацій у вигляді рухомого та нерухомого майна, для їх подальшого використання в діяльності Гільдії;

4.1.13. здійснювати організацію різноманітних заходів, спрямованих на досягнення мети, завдань Гільдії, сприяти їх матеріальному та технічному забезпеченню; надавати консультативну та організаційну допомогу для проведення виступів, семінарів, слухань, тренінгів та інших заходів;

4.1.14. сприяти будівництву, ремонту та реконструкції будівель, інших споруд, необхідних для досягнення завдань, передбачених Статутом. Гільдія та створена нею юридична особа (товариство, підприємство) може бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону;

4.1.15. реалізовувати свою мету шляхом укладення з іншими громадськими
об’єднаннями на добровільних засадах угод про співробітництво та/або
взаємодопомогу, утворення відповідно до законодавства громадських спілок, а
також в інший спосіб, не заборонений законом;

4.1.16. направляти членів Гільдії у відрядження, в тому числі за кордон, для забезпечення виконання і реалізації мети та завдань Гільдії;

4.1.17. здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями
та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

4.1.18. створювати в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню;

4.1.19. проводити мирні зібрання.

5. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Членство в Гільдії є добровільним. Членство в Гільдії існує в двох формах з різним обсягом прав та обов’язків: члени та асоційовані члени.

5.2. Членами Гільдії можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років, визнають Статут Гільдії, бажають сприяти її діяльності і прийняті до її складу.

5.3. Члени Гільдії мають право:

брати участь в управлінні Гільдією у порядку, встановленому цим Статутом;

брати участь у реалізації мети та напрямів діяльності Гільдії;

отримувати методичні та інші матеріали й консультації від Гільдії;

отримувати повну інформацію з питань діяльності Гільдії;

звертатися до Гільдії з питань захисту своїх прав;

брати участь у формуванні керівних органів Гільдії, обирати та бути обраними до складу керівних органів Гільдії;

голосувати при прийнятті рішень керівними органами Гільдії;

вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів Гільдії;

оскаржувати рішення, дії та бездіяльність керівних органів Гільдії, в тому числі у судовому порядку;

відмовитись від членства в Гільдії за письмовою заявою.

5.4. Члени Гільдії зобов’язані:

брати участь у діяльності Гільдії;

виконувати положення Статуту, внутрішніх документів Гільдії, що затверджені Радою та рішення Ради;

виконувати прийняті на себе обов’язки по відношенню до Гільдії;

дотримуватись морально-етичних принципів, не вести діяльність, яка їм суперечить;

утримуватись від діяльності, що може завдавати будь-яку шкоду Гільдії;

сприяти досягненню мети Гільдії та її діяльності;

вносити членські внески у розмірі, способом та у порядку, передбаченими рішеннями Ради Гільдії.

5.5. Рішення про прийом до членів Гільдії приймається Радою після подання особою відповідної заяви, заповненої анкети встановленого Гільдією зразка, письмових рекомендацій не менш як від трьох осіб — дійсних членів Гільдії, та інших підтверджуючих документів, якщо це рішення схвалила більшість членів Ради, які брали участь у голосуванні. Така особа зобов’язана самостійно підтвердити відповідність вимогам. Підготовку до розгляду питань на засіданні Ради здійснює Голова Гільдії або інша уповноважена особа органу Гільдії. Рада має право відмовити особі у прийнятті її в члени Гільдії, мотивувавши своє рішення.

5.5.1. Членом Гільдії може стати особа, яка за фахом є режисером аудіовізуальних творів, і має в доробку фільм будь-якої тривалості, що демонструвався в кінотеатральному прокаті, на телебаченні або був учасником конкурсної програми кінофестивалю з фестивальною історією не менше п’яти років. Відсутність диплому за фахом “режисура” не є перешкодою для набуття дійсного членства.

5.5.2. Асоційованим членом Гільдії може бути особа, яка є режисерами за освітою, але не має у своєму доробку будь-якого фільму чи фільму, що відповідає критеріям дійсного членства, а також студенти за фахом з режисури, яких прийнято до складу асоційованих членів Гільдії в порядку, визначеному цим Статутом, за рішенням Ради чи Загальних Зборів. Асоційований член Гільдії користується правами члена Гільдії, зобов’язаний сплачувати членські внески, але не бере участі в прийнятті рішень в органах Гільдії.

5.6. Припинення членства в Гільдії здійснюється шляхом подання заяви до Ради. Членство в Гільдії припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень, крім Голови Гільдії. З того самого дня припиняється перебування члена Гільдії на будь-яких виборних посадах в Гільдії, крім Голови Гільдії. Членство Голови Гільдії припиняється з дня, наступного за днем обрання нового Голови Гільдії.

5.7. Член Гільдії може бути виключений із членів Гільдії рішенням Ради без повернення вступних та членських внесків, якщо за таке рішення проголосувало 2/3 від загального числа членів Ради:

за порушення або недотримання вимог цього Статуту, внутрішніх документів Гільдії та рішень Ради;

за вчинення дій або бездіяльність, несумісних із метою Гільдії;

за дії, які спричинили збиток Гільдії;

за дії, які призвели до втрати довіри з боку інших членів Гільдії;

за неучасть в діяльності Гільдії протягом 12 попередніх місяців;

за несплату членських внесків, про поважні причини несплати членського внеску особа повинна завчасно, але не пізніше трьох робочих днів після дати сплати внеску, повідомити уповноважену особу Гільдії, обґрунтувавши причину несплати та повідомивши, за можливості, дату очікуваної сплати. У разі несплати двох і більше разів членського внеску без поважних причин або без повідомлення причин несплати членство у Гільдії припиняється автоматично на восьмий календарний день після дня, визначеного для сплати внеску, встановленого Гільдією чи уповноваженою особою Гільдії;

за недотримання загальних моральних засад діяльності Гільдії.

5.8. Членство в Гільдії припиняється у разі смерті особи.

5.9. Члени Гільдії мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Гільдії, Голови Гільдії або Загальних Зборів членів, а саме:

5.9.1. на дії, бездіяльність або рішення члена Гільдії – первинна скарга подається до Ради, яке зобов’язано отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якої оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржнику. В разі відхилення скарги Радою – повторна скарга подається до Наглядової ради або Загальним Зборам членів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена Гільдії, який скаржиться, а також члена Гільдії дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

5.9.2. на дії, бездіяльність або рішення Голови Гільдії – первинна скарга подається до Ради, яка зобов’язана отримати письмові пояснення від Голови Гільдії та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржнику. В разі відхилення скарги Радою – повторна скарга подається до Загальних Зборів членів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом Голови Гільдії;

5.9.3. на дії, бездіяльність або рішення Ради – скарга подається до Наглядової ради або Загальним Зборам членів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена Гільдії, який скаржиться, а також членів Ради, бездіяльність або рішення яких оскаржується;

5.9.4. на дії, бездіяльність або рішення Наглядової ради – скарга подається до Загальних Зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена Гільдії, який скаржиться, а також членів Наглядової ради, бездіяльність або рішення яких оскаржується;

5.9.5. на дії, бездіяльність або рішення Загальних Зборів членів – до суду, відповідно до законодавства чинного на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

5.10. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних Зборів членів, є підставою для скликання таких Загальних Зборів членів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.

5.11. Виключення з Гільдії здійснюється на підставі відповідного рішення Ради Гільдії. Асоційоване членство є припиненим з дати прийняття Радою Гільдії рішення про виключення асоційованого члена з Гільдії. Про прийняте рішення про виключення з Гільдії Рада Гільдії повідомляє особу шляхом надсилання повідомлення засобами поштового або електронного зв’язку або вручення повідомлення особисто.

5.12. У Гільдії ведеться Реєстр членів Гільдії. Члени Гільдії можуть отримувати посвідчення про членство в Гільдії, встановленого зразка. У реєстрі щодо кожного члена Гільдії містяться відомості згідно з переліком, визначеним відповідним положенням.

6. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Вищим керівним органом Гільдії є Загальні збори членів (далі – Збори чи Загальні збори), що скликаються Головою Гільдії не рідше одного разу на один рік. Голова Гільдії повідомляє членів Гільдії про час і місце Зборів не пізніше ніж за 10 робочих днів до їх проведення через використання засобів зв’язку.

6.2. Збори вважаються правомочними, якщо у них беруть участь 2/3 членів Гільдії.

6.3. До виключної компетенції Зборів належать такі повноваження:

затвердження Статуту, змін до нього;

затвердження основних напрямків, стратегічних планів і програм, тощо;

прийняття рішення про відчуження майна Гільдії на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Гільдії;

створення та припинення відокремлених підрозділів Гільдії, призначення та звільнення керівників відокремлених підрозділів Гільдії;

прийняття рішень про участь в інших юридичних особах, а також об’єднаннях юридичних осіб;

призначення та відкликання Голови Гільдії та членів Ради, Голови та членів Наглядової Ради;

заслуховування та затвердження звітів Ради;

зміна найменування Гільдії;

розгляд звернень членів Гільдії щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності членів Гільдії, Голови та членів Наглядової Ради, членів Ради, Голови Гільдії;

6.3.9. ухвалення рішень про реорганізацію та саморозпуск Гільдії.

Збори можуть прийняти рішення з будь-яких інших питань, що належать до компетенції Ради.

6.4. Кожен член Гільдії має тільки один голос. Порядок та форма голосування визначається рішенням Зборів. Рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосувала проста більшість присутніх членів Гільдії, якщо інше не передбачено цим Статутом.

6.5. При розгляді рішень щодо саморозпуску або реорганізації, внесення змін до Статуту, відчуження майна Гільдії на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Гільдії, рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало не менш, ніж 3/4 присутніх членів Гільдії.

6.6. Не менш як одна десята частина членів Гільдії мають право ініціювати перед Радою скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Гільдії про скликання Загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні збори. Члени Гільдії, у випадку невиконання Головою Гільдії відповідної вимоги, повідомлять членів Гільдії про час і місце позачергових Зборів самостійно. Збори обирають Голову Загальних зборів Гільдії. Голова Загальних зборів Гільдії веде засідання Зборів, Голова Загальних зборів Гільдії також організовує ведення протоколу.

6.7. Секретар, який обирається перед початком роботи Зборів, веде протокол Зборів. Протоколи Зборів зберігаються за місцезнаходженням Гільдії. Засвідчені копії протоколів мають бути у будь-який час надані членам Гільдії на їх вимогу.

6.8. Збори мають право приймати рішення винятково за участі членів Гільдії, які присутні на засіданні.

6.9. Рада є виконавчим органом Гільдії, підзвітним Зборам. Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на чотири місяці. Рада обирається Зборами терміном на 2 (два) роки з числа осіб, які є членами Гільдії. Кількісний склад Ради визначається рішенням Зборів. Голова Гільдії входить до Ради за посадою. Допускається неодноразове повторне обирання однієї і тієї є особи до складу Ради Гільдії. Рада звітує про результати своєї діяльності перед Зборами один раз на рік.

6.10. Повноваження Ради:

затвердження щорічних планів і програм, щорічних бюджетів, звітів (фінансових та описових) діяльності Гільдії та аудиторських звітів, тощо;

організація діяльності Гільдії відповідно до затвердженої програми;

підготовка та проведення заходів відповідно до затвердженої програми діяльності, а також вирішення питань, пов’язаних з участю Гільдії у таких заходах;

реалізація права власності Гільдії в порядку, передбаченому законом та Статутом;

здійснює облік членів Гільдії;

приймає до Гільдії та виключає з Гільдії членів;

розробляє проекти програм та рішень Гільдії;

розробляє локальні правові акти, веде кадрову документацію;

проводить опитування членів Гільдії з метою виявлення громадської думки;

затверджує графік заходів Гільдії;

делегує окремі повноваження особам, які працюють в Гільдії за трудовим договором або цивільно-правовою угодою;

забезпечує та контролює виконання рішень Загальних зборів;

визначає розмір і порядок сплати членських внесків, а також інших платежів;

затверджує бланк та атрибутику Гільдії;

6.10.13. вирішує інші питання, не віднесені до виключної компетенції Зборів.

6.11. Засідання Ради правомочні, якщо на них присутні не менше 2/3 його членів. Кожен член Ради має один голос. Прийнятим вважається таке рішення Ради, за яке проголосувала проста більшість членів Ради, крім рішення щодо прийняття та виключення з членів та асоційованих членів Гільдії, яке вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2/3 від загального числа членів Ради. Засідання Ради скликає Голова Гільдії шляхом надсилання кожному члену Ради повідомлення з інформацію про питання, які пропонується розглянути, дату, час та місце проведення засідання. Зміст повідомлення визначає Голова Гільдії. Кожен член Ради має право вносити питання до порядку денного засідань Ради шляхом подання відповідних пропозицій. Будь-які питання, попередньо не включені до порядку денного, можуть бути включені до нього під час засідання Ради за умови підтримки пропозиції про включення більшістю голосів присутніх членів Ради. Кожен член Ради має право вносити на розгляд Ради проекти резолюцій з питань порядку денного. Рішення Ради можуть бути відкликані або змінені тільки шляхом окремого рішення Ради, прийнятого з дотриманням положень Статуту.

Рада має право приймати рішення шляхом використання засобів зв’язку. У цьому випадку проект порядку денного та питання для голосування надсилаються членам Ради засобами зв’язку (поштою, електронною поштою, факсом і т.п.) на адреси та номера, які Члени Ради письмово повідомили Голови Гільдії. Члени Ради протягом трьох робочих днів повинні у відповідній письмовій формі оповістити Голови Гільдії про свою думку та прийняті ними рішення з вказаних питань. Протягом трьох календарних днів з моменту одержання повідомлення від останнього члена Ради Голова Гільдії повинен проінформувати членів Ради про результати голосування та прийняті Радою рішення.

6.12. Гільдію очолює Голова Гільдії, який обирається Загальними зборами на 2 (два) роки. Допускається неодноразове повторне обирання однієї і тієї є особи Головою Гільдії. Забезпечення поточної діяльності Гільдії покладається на Голову Гільдії. В разі якщо Збори не обрали інших членів Ради крім Голови Гільдії, то функції, обов’язки та права Ради виконує (здійснює) Голова Гільдії одноособово.

6.13. Повноваження Голови Гільдії:

представництво без довіреності Гільдії в державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності;

скликає, готує та проводить засідання Загальних зборів і Ради та головує на їх засіданнях;

підписує документи від імені Гільдії;

від імені Гільдії підписує договори і угоди, довіреності, доручення, банківські документи (має право відкривати, закривати та розпоряджатися будь-якими рахунками в банках та установах, в тому числі рахунками в цінних паперах, має право першого підпису на всіх фінансових та інших документах Гільдії);

розпоряджається майном, коштами та власністю Гільдії, враховуючи обмнження встановлені статутом;

приймає на роботу до Гільдії працівників за трудовим договором;

видає накази з кадрових, внутрішньо-організаційних питань;

затверджує структуру та штатний розпис Гільдії;

оприлюднює для членів Гільдії не пізніше 1 лютого щорічний звіт про результати діяльності Гільдії за рік, що минув, який підлягає обговоренню та схваленню на Загальних зборах;

організовує роботу з підготовки та подання фінансової звітності та діловодство;

координує роботу Ради Гільдії;

організовує особистий прийом та розгляд звернень громадян;

забезпечує здійснення громадського контролю у відповідності до чинного законодавства;

визначає час і місце скликання чергових та позачергових Загальних зборів, організує їх проведення;

делегує частину своїх обов’язків будь-якому члену Гільдії за умови оформлення письмового доручення від Голови Гільдії;

виконує інші функції що делеговані Загальними зборами.

6.14. Вищенаведені повноваження або частину з них можуть мати члени Ради, заступник голови Ради Гільдії, якщо таке рішення буде прийняте Загальними зборами. У разі відсутності Голови Гільдії або неможливості виконувати свої обов’язки його повноваження виконує заступник Голови Ради, член Ради або член Гільдії за рішенням Ради.

6.15. Голова Гільдії підзвітний Раді та Загальним зборам, забезпечує виконання їхніх рішень. Голова Гільдії звітує на засіданнях Ради з питань залучення та використання коштів, виконання поточних планів діяльності Гільдії. Голова Гільдії може позачергово звітувати перед членами Гільдії про результати своєї діяльності на Зборах, у разі прийняття Зборами такого рішення. Голова Гільдії може виконувати свої обов’язки на безоплатній основі.

6.16. Повноваження Голови Гільдії можуть бути припинені у разі:

6.16.1. подання особистої заяви. У разі рішення скласти свої повноваження Голова зобов’язаний повідомити про це якнайшвидше, але принаймні за 30 робочих днів до складення повноважень;

6.16.2. набуття законної сили судового рішення щодо притягнення до кримінальної відповідальності;

6.16.3. прийняття рішення про дострокове переобрання;

6.16.4. визнання звіту Голови Гільдії про результати діяльності Гільдії Загальними зборами незадовільним;

6.16.5. смерті.

6.16.6. Голова Гільдії, чиї повноваження припинені достроково, зокрема за пунктами 6.16.1-6.16.4 Статуту, зобов’язаний передати справи наступному Голові чи уповноваженому для цього члену Гільдії.

6.17. Для контролю за фінансово-господарською діяльністю та дотриманням норм даного Статуту за рішенням Загальних зборів Гільдії може залучатися аудиторська компанія, також може утворюватись Наглядова рада у складі трьох осіб.

6.18. В разі утворення Наглядова рада обирається Загальними зборами Гільдії терміном на чотири роки у складі Голови та двох членів Наглядової ради. Допускається неодноразове повторне обирання однієї і тієї є особи до складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради мають право виконувати всі свої обов’язки на безоплатній основі. Голова Наглядової Ради раз в два роки звітує перед Загальними зборами Гільдії. Періодичність засідань Наглядової ради – за необхідності, але не рідше одного разу на рік. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Наглядової ради, які взяли участь у голосуванні.

6.19. Наглядова рада може прийняти вмотивоване рішення про тимчасове відсторонення члена Ради від виконання обов’язків до прийняття рішення за цим питанням на Загальних зборах.

6.20. У разі потреби Гільдія може наймати до штату працівників чи залучати послуги на цивільно-правових засадах, зокрема на посаду Виконавчого директора. На штатних працівників Гільдії поширюється дія чинного законодавства України про працю, соціальне забезпечення та страхування.

7. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Джерелами формування майна та коштів Гільдії є:

членські внески;

гуманітарна та технічна допомога, добровільні пожертви, гранти, благодійні та спонсорські внески громадян, підприємств, установ, організацій, в тому числі іноземних;

дотації або субсидії з державного чи місцевого бюджетів, а також з державних цільових фондів;

безповоротна фінансова допомога;

пасивні доходи;

доходи від здійснення господарської діяльності;

інші надходження не заборонені чинним законодавством України.

7.2. Гільдія може мати у власності будинки, житловий фонд, устаткування, інвентар, майно культурного та оздоровчого призначення, кошти, цінні папери та інше майно необхідне для матеріального забезпечення діяльності, передбаченої Статутом. У власності Гільдії можуть бути також видавництва, інші підприємства, створені як за рахунок коштів Гільдії, так і за дольовою участю Гільдії, відповідно до її напрямів діяльності та статутних цілей.

7.3. З метою виконання статутних завдань і цілей Гільдія може здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо та/або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Гільдії та сприяє її досягненню.

7.4. Гільдія має право на майно та кошти, отримані в результаті здійснення безпосередньої господарської діяльності та/або діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств).

7.5. Кошти та майно Гільдії використовуються для виконання статутних цілей та напрямів діяльності; на утримання штатного апарату працівників, з якими укладено трудові угоди відповідно до законодавства України, та людей, що тимчасово залучені за цивільно-правовими угодами; оренду та придбання необхідного майна; фінансування заходів Гільдії, які проводяться на виконання цілей та мети діяльності Гільдії; інші адміністративно-господарські потреби Гільдії.

7.6. Гільдія має право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону.

7.7. У разі отримання фінансової підтримки за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, Гільдія зобов’язана подавати та оприлюднювати звіти про цільове використання цих коштів відповідно до закону.

7.8. Гільдія планує отримувати кошти від громадян, суб’єктів підприємницької діяльності, бізнес асоціацій, держави, міжнародних організацій та інститутів, тощо.

7.9. Гільдія веде оперативний, статистичний та бухгалтерський облік діяльності, реєструється в державній податковій інспекції як неприбуткова організація і подає звітність у встановленому законодавством порядку.

7.10. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновників (учасників), Членів Гільдії, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

8. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Гільдія може мати відокремлені підрозділи, які утворюються та припиняються за рішенням Зборів.

8.2. Відокремлені підрозділи Гільдії не є юридичними особами.

8.3. Відомості про утворений відокремлений підрозділ та повідомлення про закриття відокремленого підрозділу Гільдії подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Гільдії.

8.4. Призначення та звільнення керівників відокремлених підрозділів Гільдії здійснюється Зборами.

8.5. Керівники відокремлених підрозділів Гільдії можуть бути як штатними працівниками Гільдії, з якими укладено трудові угоди відповідно з законодавством України, так і виконувати свої обов’язки на добровільних безоплатних засадах. Голова Гільдії, у разі необхідності, може виконувати обов’язки керівника відокремленого підрозділу Гільдії.

8.6. Гільдія може мати всеукраїнський статус за наявності у нього відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України. У цьому випадку Гільдія змінює власну назву відповідно до отриманого статусу.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Припинення діяльності Гільдії здійснюється:

9.1.1. за рішенням Гільдії, прийнятим Зборами та ухваленим не менш, ніж 3/4 присутніх членів Гільдії, шляхом саморозпуску або реорганізації;

9.1.2. за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Гільдії.

9.2. Збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Раді здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Гільдії як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Гільдії після її ліквідації.

9.3. Гільдія подає (надсилає) рішення про саморозпуск Гільдії до уповноваженого органу з питань реєстрації.

9.4. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про рішення Гільдії про саморозпуск розпочинається припинення Гільдії як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія.

9.5. Реорганізація Гільдії може здійснюватися шляхом її приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Зборів про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання. Про прийняті рішення щодо реорганізації Гільдії шляхом приєднання Гільдія повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації.

9.6. При реорганізації Гільдії її майно, активи та пасиви передаються до її правонаступників.

9.7. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про прийняте рішення щодо реорганізації Гільдії розпочинається припинення Гільдії. З цього часу Голова Гільдії може здійснювати лише повноваження комісії з реорганізації, якщо такі повноваження покладені на нього Зборами.

9.8. Припинення діяльності Гільдії розпочинається з дня, внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про рішення Гільдії про саморозпуск або реорганізацію, або з дня набрання законної сили рішенням суду про заборону Гільдії.

9.9. Припинення внутрішньо організаційної діяльності Гільдії, у тому числі передання до відповідних архівних установ документації Гільдії, здійснюється протягом 60 днів з дня, зазначеного у п. 9.8. Статуту Гільдії.

9.10. Якщо вартості майна Гільдії недостатньо для задоволення вимог кредиторів, ліквідаційна комісія зобов’язана звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство.

9.11. Майно та кошти Гільдії не підлягають розподілу між членами Гільдії та не можуть бути використані для вигоди окремих членів Гільдії.

9.12. В разі припинення Гільдії (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Гільдії передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу бюджету.

9.13. Гільдія вважається припиненою з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

10. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

10.1. Гільдія у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

10.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

10.3. При здійсненні міжнародної діяльності Гільдія користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

10.4. Гільдія:

10.4.1. організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів фестивалі, конкурси, конференції, семінари та інші заходи відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

10.4.2. проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

10.4.3. реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

11.1. Зміни до Статуту затверджують Збори рішенням ухваленим не менш ніж 3/4 присутніх членів Гільдії.

11.2. Гільдія повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, в якому знаходиться реєстраційна справа Гільдії, про затвердження Зборами змін до Статуту Гільдії, шляхом подання (надсилання) документів у спосіб, передбачений чинним законодавством України.

12. ДІЛОВОДСТВО

12.1. Діловодство в Гільдії ведеться українською мовою.

13. ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ:

Бігун В’ячеслав Степанович

Головко Поліна Вікторівна

Гонтарук Юлія Миколаївна

Максименко-Довгич Жанна Віталіївна